پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

میرم میام

سفری در پیش داریم غیرمنتظره. تا آخر هفته نیستم. ..................................................     مردادی ها بی نظیرند. باور نداری؟ فقط کمی تحقیق. تحقیق کن. ......................................................   فیلم پوست موز را دیدم ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 18 بازدید