می دانی چرا نمی خواهم تا ابد جاویدان بمانم؟؟؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

من طاقت دیدن خیلی از صحنه های زندگی را ندارم..........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

من توانایی دیدن تو را با دیگری ندارم، من نمی توانم تو را ببینم غرق لذت، شادی کنان، دست در دست او، در اوج عشق و احساس، لبخندی برلب و نگاهی بی تفاوت و ناشناخته، پر سوال و مبهم بر من رنج دیده، حسرت بر دل، غمگین، آرزوها مانده بر دل، افسرده و هستی را باخته