یادت باشد وقتی روی قلبم متکبرانه گام بر می داری

احتیاط کن !

تکه شکسته های لب تیز قلبم پایت را نیازارد